Linux Komutları -2

file

Dosya tipini döndüren komuttur. Dosya tipleri AsCII-text, binary vs olabilir.

  • Örnek: file *  Bulunduğu dizindekileri listeleyerek karşılarına ne tür bir içerik olduğunu yazar(directory, empty, ASCII-text vs)

find

Bilgisayarımızın içi koca bir ülke gibidir. Klasörler iç içe, her yerde dosyalar. Adını bilsek bile bazen aradığımızı bulamayız. find komutu işte bu noktada imdadımıza yetişiyor. Bu komut ile adının yalnızca bir kısmını hatırladığımız dosyaları bulabilmekten tutun da büyüklüğünü az çok hatırladığımız veya sadece ne tür bir dosya olduğunu hatırladığımız belgelerimizi bulmamızı sağlar.

Kullanım Kalıbı: find [dosya_yolu]  [aranacak_ifade]

Parametreler:

-name: dosyanın adı

-perm: erişim izni(örnek: 755)

-type f: dosyalar

-type d: dizinler

-size +100k: 100 Kbyte’dan büyük olan dosyalar

-ctime 3: tam 3 gün önce değişikliğe uğramış dosya/dizinler

-ctime -7: 7 günden daha kısa bir süre önce değişikliğe uğramış dosya/dizinler

İlk olarak hangi dizinde arama yapılacağı belirtilir. Sonrasında arama yapılacak ifade -name ile belirtilir.

  • Örnek -1: find ./ -name belge.txt  Bu komut bulunduğu dizindeki(./) name.txt dosyasını arar
  • Örnek -2: find /siberogretmen -name belge.txt   Bu komut bulunduğu dizinin içinde yer alan siberogretmen dizini içerisinde belge.txt dosyasını arar.
  • Örnek – 3: find /root -type f -name *.mp3   Bu komut, çalışma dizinimizde bulunan ve uzantısı mp3 olan dosyaları listeler. Çalışma dizini o anda çalıştığımız dizini temsil ettiği için /root yerine .(nokta) yazarak da komutu kullanabiliriz. (find . -type f -name *.mp3) Nokta işareti o anda çalıştığımız dizini ifade eder.

touch

Linux’ta dosya ve dizinler için üç tane zaman değeri tutulur. Bu değerler şunlardır:

  • Son Erişim Zamanı (Access Time): Son okunma zamanı
  • Son Değiştirme Zamanı (Modification Time): İçeriğinin son değiştirildiği zaman
  • Son Güncelleme Zamanı (Change Time): İçeriğinin veya yetkilerin son değiştirildiği zaman

touch komutu dosyaların veya dizinlerin zamanlarını günceller. Örneğin

touch DOSYAADI

komutu verilen dosyanın zamanlarını şimdiki zaman yapar. Eğer böyle bir dosya yoksa boş bir dosya oluşturur. Bu işlem birden fazla dosya için yapılmak isteniyorsa

touch DOSYAADI1 DOSYAADI2 DOSYAADI3 DOSYAADI4

veya

touch DOSYAADI{1..4}

komutları kullanılır. Sadece son erişim zamanını değiştirmek için,

touch -a DOSYAADI

komutu kullanılır. Sadece son değiştirme zamanını değiştirmek için,

touch -m DOSYAADI

komutu kullanılır. Şimdiki zaman yerine farklı bir zaman olmasını istiyorsak,

touch -c -t (YYYYMMDDHHmm) DOSYAADI

komutunu kullanıyoruz. Burada Y, M, D, H, ve m harfleri yıl, ay, gün, saat ve dakika değerlerini gösteriyor.

  • Örnek: touch -c -t 201001050030 dosya1

komutu dosya1‘in son okunma ve değiştirme zamanını 2010/01/05 00:30 zamanı ile değiştirir.

Son olarak bir dosyanın giriş ve düzenleme zamanını başka bir dosyaya kopyalamak için,

touch -r DOSYAADI1 DOSYAADI2

komutu kullanılır.

  • Örnek:touch -r dosya1 dosya2

komutu dosya2‘nin giriş ve düzenleme zamanını dosya1‘ninkiyle aynı yapar.

sort

Bir dosyadaki içeriği veya satırları sıralamak için kullanılan komuttur.

ls | sort : ls çıktısını alfabetik biçimde alt alta gösterir.

sort –[parametre] [Dosya Adı]

  • Örnek: sort siberogretmen.txt : siberogretmen.txt dosya içeriğini alfabetik şekilde sıralar.

Bazı Parametreleri:

sort – help: Yardım ekranı görüntülenir.

sort –n: Sıralamayı sayısal değere göre yapar.

sort –f: Büyük veya küçük harf ayrımı yapmadan sıralar.

sort –r: Sıralama sonucunu terstten yapar.

sort –u: Yinelenen satırları tekleştirerek sıralamayı yapar.

sort –d: Boşlukları ve alfanümerik karakterleri dikkate alarak sıralar.

wc

Bir dosyanın içinde yer alan satır, kelime ve karakter sayısını bulmak için kullanılır.

wc -[parametre] [DOSYA ADI]

Bazı Parametreleri:

wc –c: Dosyadaki karakter sayısını sayar.

wc –l: Dosyadaki satırları sayar.

wc –w: Dosyadaki kelimeleri sayar.

wc –L: Dosya içindeki en uzun satırın boyutunu gösterir.

 

 

Bir cevap yazın